Ordinær generalforsamling 2020

Urup forsamlings hus afholder ordinær generalforsamling mandag den 2. marts kl 19.30

Dagsorden i følge vedtægterne

 1. Valg af dirigent/referent/stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år 3 personer i lige år
  2. Valg af 1 første og 1 anden bestyrelsessuppleant for 1 år 2.
 6. Revisor pt. Jysk landbrugsrådgivning
 7. Eventuelt, hvorunder intet kan besluttes

Sædvanen tro servere vi lidt brød til kaffen

Ønsker du at fremsende et forslag skal den være formanden i hænde senest 7 dage før. forslag sendes til info@urupforsamlingshus.dk

Bestyrelsen